Пор­ту­га­лія, Шве­ція, Сло­ве­нія, Тур­ція, Ук­ра­ї­на, Об­’єд­на­не Ко­ро­лівс­тво та Пів­ніч­на Аме­ри­ка, Бра­зи­лія, Ма­лай­зія та Пів­ден­на Аф­ри­ка.   Єв­ро­пейсь­кий День Мі­не­ра­лів  (EMD) об­’єд­нує ра­зом ви­роб­ни­ків си­ро­ви­ни та ор­га­ні­за­ції за­ці­кав­ле­них осіб у спро­бі  збіль­ши­ти обіз­на­ність сус­піль­ства, прий­нят­тя та до­ві­ру. З 2014 ро­ку  EMD є зо­бов­’я­зан­ням, від­по­від­но до рі­шен­ня Єв­ро­пейсь­ко­го Ін­но­ва­цій­но­го Пар­тнерс­тва з пи­тань си­ро­ви­ни.

Ва­ту­тінсь­кий ком­бі­нат вог­нет­ри­вів 22 вересня єди­ний в Ук­ра­ї­ні пред­став­ляв цей мас­штаб­ний за­хід.

Відвідувачі дізналися, що ПАТ “Ва­ту­тінсь­кий ком­бі­нат вог­нет­ри­вів” є про­від­ним під­при­ємс­твом з ви­до­бут­ку та ви­роб­ниц­тва вог­нет­рив­ких ма­те­рі­а­лів, що ви­ко­рис­то­ву­ють­ся у ме­та­лур­гій­ній, ке­ра­міч­ній та бу­ді­вель­ній про­мис­ло­вос­ті. Іс­то­рія під­при­ємс­тва по­ча­ла­ся з 1961 ро­ку з Но­во­се­лиць­ко­го ка­о­лі­но­во­го кар­’є­ру.

На да­ний час під­при­ємс­тво вхо­дить до скла­ду фран­цузь­кої про­мис­ло­вої гру­пи Imerys — сві­то­во­го лі­де­ра на рин­ку ви­до­бут­ку та об­роб­ки про­мис­ло­вих мі­не­ра­лів, що здій­снює ви­роб­ниц­тво в 50 кра­ї­нах сві­ту на 234 під­при­ємс­твах. На ком­бі­на­ті пра­цює 270 чо­ло­вік.

Ком­бі­нат у сво­їй ді­яль­нос­ті дот­ри­му­єть­ся ви­со­ких стан­дар­тів гру­пи Imerys сто­сов­но ор­га­ні­за­ції біз­нес-про­це­сів, тех­ніч­но­го ви­роб­ниц­тва, без­пе­ки пра­ці та ді­ло­вої ети­ки, що доз­во­ляє під­при­ємс­тву на­ро­щу­ва­ти об­ся­ги ви­роб­ниц­тва та ре­а­лі­за­цію про­дук­ції на сві­то­во­му рин­ку, за­без­пе­чу­ва­ти ро­бо­чі міс­ця та здій­сню­ва­ти ін­вес­ти­ції в Ук­ра­ї­ні у ви­роб­ниц­тво.

На за­хід бу­ло зап­ро­ше­но учнів 9-11 кла­сів шкіл міста. По­ча­ла­ся ек­скур­сія з Мур­зинсь­ко­го ка­о­лі­но­во­го кар­’є­ру. Тут ді­тей поз­на­йо­ми­ли з про­це­сом виз­на­чен­ня за­ле­жів ко­рис­них ко­па­лин, про­це­сом під­го­тов­ки та роз­роб­ки те­ри­то­рії пе­ред ви­до­бут­ком, тран­спор­ту­ван­ням ка­о­лі­ну на за­вод. Да­лі було проведено ек­скур­сію по за­во­ду та озна­йомлення з ета­па­ми ви­роб­ниц­тва, тех­ні­кою.

Ді­ти діз­на­ли­ся про іс­то­рію ви­ник­нен­ня по­ро­ди: “Ка­о­лін зна­хо­дить­ся під ша­ром чор­но­зе­му, гли­ни і піс­ку. Піс­ля ге­о­ло­гіч­ної роз­від­ки та бу­рін­ня пер­шо­го ета­пу виз­на­ча­єть­ся якість ка­о­лі­ну, по­тім по­чи­на­єть­ся ви­до­бу­ток”. Учні із за­до­во­лен­ням та ін­те­ре­сом сприй­ма­ли  ін­фор­ма­цію, за­да­ва­ли за­пи­тан­ня.

Ді­ти, зап­ро­ше­ні на за­хід, уч­ні ви­пус­кних кла­сів, то­му сто­ять на по­ро­зі ви­бо­ру май­бу­тньої про­фе­сії. Ек­скур­сія на за­вод ста­ла ще й про­фо­рі­єн­та­цій­ною. Ор­га­ні­за­то­ри пос­тій­но на­го­ло­шу­ва­ли на важ­ли­вос­ті вив­чен­ня іно­зем­них мов, бо в су­час­но­му сві­ті без їх знан­ня дос­той­ної ро­бо­ти не знай­деш. Ватутінський комбінат вогнетривів є реальним прикладом співпраці з іноземними партнерами, де знання іноземних мов застосовується щодня.

Піс­ля за­вер­шен­ня екскурсії на уч­нів че­ка­ла піз­на­валь­на вік­то­ри­на. Всі знан­ня, які во­ни от­ри­ма­ли впро­довж дня, до­по­мог­ли їм від­по­ві­да­ти на за­пи­тан­ня ор­га­ні­за­то­рів. Пе­ре­мож­ці от­ри­ма­ли призи. А та­кож по­да­рун­ки че­ка­ють на тих ді­тей, які про­ве­дуть пре­зен­та­ції про захід у се­бе в шко­лах. Учас­ни­ки ек­скур­сії по­дя­ку­ва­ли команді ор­га­ні­за­то­рів та учас­ни­кам за­хо­ду Пюс­то­нен Н.О., Ма­тю­хі А.В, Ма­цуль­скій П.О., Іре­ні Гай, Швець М.М., Ули­ти­чу М.В., Ку­ли­ку Д.В., Ков­тун О.М., Крик­ли­вен­ко В.В, Тур­чи­ну Р.І., Пюс­то­нен Р.М., Ка­люж­но­му І.М., Ун­ті­ло­вій Т.В., Пав­ле­нок Г.І., Кор­ні­єн­ко А.В., Ман­дзюк А.Ф. за зміс­тов­но ор­га­ні­зо­ва­ний та ці­ка­вий день на Ва­ту­тінсь­ко­му ком­бі­на­ті вог­нет­ри­вів.

Від Admin