Archive for

Ватутінський комбінат вогнетривів єдине підприємство в Україні, яке стало учасником Європейського Дня Мінералів

Пор­ту­га­лія, Шве­ція, Сло­ве­нія, Тур­ція, Ук­ра­ї­на, Об­’єд­на­не Ко­ро­лівс­тво та Пів­ніч­на Аме­ри­ка, Бра­зи­лія, Ма­лай­зія та Пів­ден­на Аф­ри­ка.   Єв­ро­пейсь­кий День Мі­не­ра­лів  (EMD) об­’єд­нує ра­зом ви­роб­ни­ків си­ро­ви­ни та ор­га­ні­за­ції за­ці­кав­ле­них осіб у спро­бі  збіль­ши­ти обіз­на­ність сус­піль­ства, прий­нят­тя та до­ві­ру. З 2014 ро­ку  EMD є зо­бов­’я­зан­ням, від­по­від­но до рі­шен­ня Єв­ро­пейсь­ко­го Ін­но­ва­цій­но­го Пар­тнерс­тва з пи­тань си­ро­ви­ни. Ва­ту­тінсь­кий ком­бі­нат вог­нет­ри­вів 22 вересня єди­ний […]