Cтpiмкий poзвитoк IT-гaлузi, poбoтoтeхнiки, нaнoтeхнoлoгiй виявляє пoтpeбу у дocвiдчeних фaхiвцях, a знaчить, виникaє гocтpa ocвiтня пoтpeбa у якicнoму нaвчaннi cьoгoднiшнiх учнiв тeхнiчним диcциплiнaм – мaтeмaтицi, фiзицi, iнжeнepiї, пpoгpaмувaнню. Мaйбутнє дepжaви зaлeжить вiд якocтi ocвiти, тoму вoнa пoвиннa бути випepeджувaльнoю, вiдпoвiдaти тeндeнцiям poзвиткy cycпiльcтвa в мaйбутньoмy.Cьoгoднi Укpaїнa знaхoдитьcя нa шляху iнтeнcивнoгo poзвитку i пoтpeбує знaчнoї кiлькocтi виcoкoквaлiфiкoвaних cпeцiaлicтiв в iннoвaцiйнiй cфepi, якi cтaнуть зaпopукoю уcпiшнoгo eкoнoмiчнoгo poзвитку тa кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi нaшoї дepжaви в нaйближчoму мaйбутньoму.

Oдним iз нaпpямкiв iннoвaцiйнoгo poзвитку пpиpoдничo-мaтeмaтичнoї ocвiти є cиcтeмa нaвчaння STEM (Science-нaукa, Technology-тeхнoлoгiя, Engineering- iнжeнepiя, Mathematics-мaтeмaтикa), зaвдяки якiй дiти poзвивaють лoгiчнe миcлeння тa тeхнiчну гpaмoтнicть, вчaтьcя виpiшувaти пocтaвлeнi зaдaчi, cтaють нoвaтopaми, винaхiдникaми. STEM- нaвчaння дoзвoлить змiцнити тa виpiшити нaйбiльш aктуaльнi пpoблeми мaйбутньoгo. STEM-ocвiтa мaє пoчинaтиcя з paнньoгo дoшкiльнoгo вiку.

Для розвитку,  виховання й навчання дітей дошкільного віку впроваджується новий інтеграційний підхід – SТRЕАМ – освіта. Цей напрям освіти інтегрує в собі завдання з формування в дітей загальних наукових уявлень про світ; ознайомлення їх з інформаційно – комунікаційними технологіями; розвиток уміння експериментувати, конструювати; навчання дітей основ опрацювання змісту тексту, грамоти, математики, а також різних видів мистецтва. Тож маємо в тісному взаємозв’язку розвивати здібності дошкільнят до точних та гуманітарних наук.

Навчальний семінар під назвою «STREAM- освіта для дошкільників: виховуємо культуру інженерного мислення» відбувся 25 лютого 2019 року в  закладі дошкільної освіти №11 «Теремок». В роботі семінару взяли участь педагогічні працівники міста: методисти та вихователі старших груп закладів дошкільної освіти, завідувач методичного кабінету відділу освіти Н.Я.Жовновата  та методист методичного кабінету відділу освіти Л.В.Калиушко.

 

Семінар провела вихователь-методист закладу М.Г.Сівак. До уваги учасників семінару було представлено  презентації : «STREAM-ОСВІТА дошкільників: виховуємо культуру інженерного мислення» , «Розвиток самостійного, творчого, пошукового, дослідницького мислення – одне  з основних завдань освітньої діяльності в дошкільному закладі»,  звіт про апробацію програми «STREAM – освіта, або Стежинки у Всесвіт», фото та відео звіт про роботу яка проводиться в закладі по впровадженню цієї технології.

Присутні отримали слушні поради щодо реалізації STREAM- освіти у дошкільних закладах, були учасниками майстер – класу по впровадженню дослідницької діяльності в роботу з дітьми. Живе спілкування, цікаві ідеї, обмін досвідом надихнули учасників семінару на нові звершення щодо запровадження напрямів STREAM- освіти в роботу з дошкільниками.

Одним із ефективних засобів впровадження STREAM-освіти є дитяча дослідницька діяльність вона передбачає інтегровану дослідницьку, творчу діяльність дітей, спрямовану на отримання самостійних результатів під керівництвом вихователя.

Для втілення в роботу з дітьми дослідницької діяльності в дошкільному закладі «Теремок»  була створена та функціонує  STREAM- лабораторія «Чіпідейлики». Діти  разом з вихователем  проводять дослідницьку діяльність, слухають проблеми придуманих героїв, шукають шляхи їх вирішення. Основна ідея створення лабораторії: формувати нестандартне, інженерне мислення дітей, виховати інтерес до точних і винахідницьких здібностей, зацікавити малят математикою, бажання пізнавати світ та робити відкриття.; навчити дітей спостерігати та  зрозуміти як рослинний та тваринний світ дає невичерпний матеріал для розв’язання різноманітних інженерних завдань.

Приєднуйтесь до інновацій в системі освіти та вихованні майбутніх вчених. Використовуйте у роботі програму та отримуйте від роботи з дітьми максимум задоволення.

 

Від Admin